Samarbeid og medvirkning

Foreldre og personalet har et felles ansvar for utvikling og trivsel til barnet og samarbeidet skal bygge på gjensidig tillit og åpenhet.

Barnehagen legger til rette for flere fora hvor foreldrene kan komme i dialog med barnehagen og kunne være med å medvirke.

I løpet av barnehageåret gjennomfører vi brukerundersøkelser, vi gjennomfører foreldresamtaler og foreldremøter, vi har et aktivt FAU og foreldrene kan benytte seg av Samarbeidsutvalget (SU).