Samarbeidsutvalg

Barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”       

                                                                                    

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. Den daglige kontakten er viktigst, men formelle samarbeidsorganer sikrer foreldrene reell innflytelse på barnehagens drift Foreldrerådet består av alle foreldrene / foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget. Valget foregår på foreldremøtet på høsten.

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Oppgaver for samarbeidsutvalget er blant annet:

- Fastsettelse av årsplan for den pedagogiske virksomheten med utgangspunkt i rammeplanen.

- Bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet i forhold til foreldrene

- Påpeke overfor eier og melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

- Gi uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved eiers søknad om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning som skal legges ved søknad.

- Komme med råd og innspill

- Arbeide for å finne fram til løsninger hvis det oppstår konflikter.

 

Det velges to representanter per avdeling hver høst. Totalt 10. Valget foregår på foreldremøtet i september, og er uavhengig av valget til Samarbeidsutvalget (SU).

Ønsket er at utvalget fornyes delvis hver høst. På den måten vil medlemmer med ett års erfaring kunne lære opp neste representant. Dette kan være vanskelig, men informasjonsoverføring kan også sikres ved at siste års leder møter på første FAU møte på høsten. Det velges en leder for FAU på første møtet på høsten.

Målsetting for FAU er å gjøre barnehagen til en møteplass for gode felles opplevelser, for barn og foreldre i barnehagen. FAU står fritt til å ordne egne arrangement men det har allikevel blitt en tradisjon i Lysejordet Barnehage at FAU arrangerer/hjelper til med følgende markeringer:

- Arrangere vinteraktivitetesdag i februar/mars.

- Arrangerer plantedugnad i samarbeid med barnehagen i mai

- Arrangerer sommeravslutning i samarbeid med barnehagen i juni

FAU organiserer innbetaling fra foreldrene. Disse pengene går til blant annet mat og utstyr til de forskjellige arrangementene. FAU fastsetter beløpet.

FAU handler inn gaver til personalet fra midlene de har samlet inn fra alle foreldrene. Presangene overleveres på Luciafeiringen i desember og på sommeravslutningen i juni.